OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1515 L Michów–Miastkówek, Nr 1516 L (Żyrzyn-Baranów) – Michów-do drogi woj. Nr 809

ZDP.B.370.23.2014 Lubartów, dn. 29.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa dróg powiatowych:

– Nr 1515 L Michów – Miastkówek

– Nr 1516 L (Żyrzyn-Baranów) – Michów – do drogi woj. Nr 809

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

  1. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ. Uzyskała punktów – 100.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – CENA

1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Oddział w Kielcach

Kajetanów 117,26-050 Zagnańsk

94,49
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

100,00
3. Przedsiębiorstwo

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres do korespondencji:

Oddz. Robót Drogowych

ul. Mełgiewska 38B, 20-234 Lublin

80,63

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj