OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Przebudowa dr. powiatowej Nr 1528 L (od dr. gminnej Lubartów /Słowackiego/-Kamionka-Kierzkówk-do dr. woj. nr 809 )-etap IV na odcinku ulicy Lipowej w Lubartowie od ul. 3-go Maja do obwodnicy miasta(DK19)

ZDP.B.370.25.2014 Lubartów, dn. 29.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528 L (od dr. gminnej Lubartów /Słowackiego/ – Kamionka – Kierzkówka – do dr. woj. nr 809 ) – etap IV na odcinku ulicy Lipowej w Lubartowie od ul. 3-go Maja do obwodnicy miasta (DK 19).

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A

  1. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętego kryterium określonego w SIWZ. Uzyskała punktów – 100.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy Adres

Wykonawcy

Punktacja

Kryterium – CENA

1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

100,00
2 Przedsiębiorstwo

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres do korespondencji:

Oddz. Robót Drogowych

ul. Mełgiewska 38B, 20-234 Lublin

76,67

_____________________________

/ podpis kierownika zamawiającego/

Wydrukuj