OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka – Nowodwór – Lubartów – ul. Al. 1000-lecia wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

ZDP.B.370.24.2014 Lubartów, dn. 29.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowę drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka – Nowodwór – Lubartów – ul. Al. 1000-lecia wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. Wartość brutto oferty wynosi 669 987,42 zł i przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto : 490 000,00 zł

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Wydrukuj