INFORMACJA Kanał technologiczny

INFORMACJADYREKTORA ZARZĄDU PRÓGPOWIATOWYCH W LUBARTOWIE Zarząd DrógPowiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, działający jako jednostkaorganizacyjna Powiatu Lubartowskiego pełniący funkcję zarządu drogi,reprezentowany przez dyrektora – mgr inż. Grzegorza Jaworskiego , na podstawieartykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogachpublicznych (Dziennik Ustaw z 2007 roku,nr 19, pozycja 115, z późniejszymi zmianami) zawiadamia o zamiarze:Przebudowy drogi powiatowej nr 1551L od dr. gm. Lubartów /ul.Słowackiego/ – Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kol. – do drogi woj. nr 821.W ramach inwestycji może powstaćobowiązek wbudowania w pasie drogowym kanału technologicznego , o ile w ciągu60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowejzgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanałudostępniony jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy odrogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:Zarząd Dróg Powiatowych wLubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6 Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny tociąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów luburządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:a)urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarzadzaniadrogami lub potrzebami ruchu drogowego,b)linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych ,niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Informuje ponadto ,że w myślartykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych , podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcędrogi kanału technologicznego, a następnie po jego wbudowaniu nie złoży oferty( zawarcia umowy lub dzierżawy kanału ) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogikoszty wybudowania kanału technologicznego , o ile nie udostępniono tego kanałuinnym podmiotom. Niniejsza informacja zostaje podanado publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych wLubartowie : www.zdp.lubartow.pl orazprzesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl . Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie mgr inż. Grzegorz Jaworski

Wydrukuj